Regulamin

O platformie:

Przed skorzystaniem ze strony należy uważnie przeczytać poniższe oświadczenia, które mają zastosowanie do strony oraz wszystkich znajdujących się na niej materiałów.

Dostęp do strony https://cateringbfit.pl/zamowienie/#/ („Strona”) i korzystanie z niej są dozwolone tylko zgodnie z warunkami określonymi poniżej oraz z prawem państwa polskiego.

Niniejsza strona (z wyłączeniem podstron będących własnością osób trzecich, linki do których są umieszczone na stronie), znajduje się pod kontrolą i jest obsługiwana przez: ELTA POLSKA z siedzibą w Polsce, ul. Łączna 20a, 34-300 Żywiec jako właściciela strony internetowej i sprzedawcę produktów.

Strona jest przeznaczona dla osób zamieszkałych w Polsce. Ze względu na to, że dostęp do strony można uzyskać z różnych innych krajów na całym świecie, a każdy z tych krajów posiada przepisy prawa, które mogą różnić się od tych obowiązujących w Polsce, uzyskują dostęp do strony, zarówno my, jak i Pan/Pani zgadzamy się, że w odniesieniu do wszystkich kwestii wynikających lub związanych z wykorzystaniem i treścią strony, zastosowanie ma ustawodawstwo polskie.

Prawa autorskie

Prawa autorskie: ELTA POLSKA.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do tekstów, obrazów, dźwięków, oprogramowania, a także wszelkich innych materiałów znajdujących na stronie, stanowią wyłączną własność ELTA POLSKA lub takie materiały są umieszczane za zgodą właścicieli praw do nich.

Dopuszcza się przeglądanie https://cateringbfit.pl, powielanie jej fragmentów przez drukowanie, pobieranie na dysk i przekazywanie innym osobom, ale we wszystkich przypadkach wyłącznie w celach niehandlowych, tj. jedynie w celach informacyjnych lub osobistych. Żadna reprodukcja jakiejkolwiek części strony nie może być sprzedawana ani rozpowszechniana w celach handlowych, ani też nie może być modyfikowana lub wykorzystywana w innych pracach, publikacjach lub stronach, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej, ani umieszczana na innej stronie. ELTA POLSKA nie udziela odwiedzającym stronę żadnych licencji ani praw do materiałów umieszczonych i/lub pobranych ze strony, a także do treści i struktury strony.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe (nazwy marek, logo, kształty opakowań itp.), które znajdują się na stronie ELTA POLSKA są własnością firmy ELTA POLSKA lub firma posiada na nie licencję. Nieuprawnione korzystanie ze znaku towarowego umieszczonego na stronie jest surowo zabronione.

Ograniczenia użytkowania strony

W momencie uzyskania dostępu do Strony, wyraża Pan/Pani, zgodę na korzystanie z tej usługi wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

W szczególności zobowiązuje się Pan/Pani:

 1. a) nie modyfikować, kopiować, dystrybuować, udostępniać, wyświetlać, publikować, powielać, udzielać licencji, tworzyć produktów pochodnych, przekazywać lub sprzedawać jakichkolwiek informacji lub usług uzyskanych z tej strony lub za jej pośrednictwem;
 2. b) nie zezwalać jakiejkolwiek osobie trzeciej ani jej nie upoważniać do korzystania ze Strony w celu przekazywania lub uzyskiwania materiałów, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub regulacje bądź są nieprzyzwoite, zawierają groźby, są agresywne, oszczercze, rasistowskie itp.;
 3. c) nie prowadzić i nie dopuszczać do rozwoju działań w zakresie crackingu lub hakowania, czy też ataków takich jak „odmowa usługi” (Odmowa usługi); użytkownicy, którzy naruszają bezpieczeństwo Strony, systemów lub sieci serwerów, na których znajduje się Strona, mogą być pozwani do sądu cywilnego lub karnego.

Uzyskując dostęp do Strony i korzystając z niej, wyraża Pan/Pani zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i niepodejmowanie działań prawnych w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez stronę trzecią, wynikających z korzystania ze Strony i Internetu, jak również do wszelkich strat (bezpośrednich, pośrednich, wynikowych lub innych), kosztów, powództw, postępowań sądowych, roszczeń, szkód, obrażeń, wydatków (w tym kosztów prawnych) lub innych zobowiązań, poniesionych i zaciągniętych w jakikolwiek sposób bądź bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez Spółkę w wyniku naruszenia niniejszego regulaminu przez odwiedzającego lub jego nieznajomości.

REGULAMIN SKLEPU

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa sposób, zasady i warunki prowadzonej przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego, sprzedaży zestawów posiłków. Regulamin określa, w szczególności, sposób składania zamówień, dostawy, dokonywania płatności, anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy sprzedaży przez konsumenta oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
 3. a) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. b) Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. c) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd.
 6. d) Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. e) Sklep lub sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem https://cateringbfit.pl , prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
 8. f) Sprzedawca – Elta Polska z siedzibą w Żywcu przy ul. Łącznej 20a, NIP: 553-154-30-03, Regon: 072856660, Tel/fax 33 475 49 00/ 33 475 49 01, email: catering@eltapolska.pl Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
 9. g) Towary – towary (zestawy posiłków) dostępne za pośrednictwem Sklepu.
 10. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 11. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

 

 • 2

Rejestracja konta

 1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.
 2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
 3. a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne,  Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny) oraz adres poczty elektronicznej, także NIP oraz REGON,
 4. b) zakup bez rejestracji, przy czym w celu dokonania zakupu wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail; adres dostawy
 5. c) zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.
 7. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: catering@eltapolska.pl .
 8. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
 9. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 10. a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 11. b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

 1. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 • 3

Składanie zamówień

 1. Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonywać zakupu Towarów. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
 2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
 3. a) określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)
 4. b) potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 1 powyżej oraz zaakceptować treść „regulaminu” i „polityki prywatności i plików cookie” (lub zalogować się).
 5. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „zapłać”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.
 6. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).
 7. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) – w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta.
 9. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia), o której mowa w ust. 6.
 • 4

Zapłata

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
 • płatność„gotówka”
 • płatność przelewem bankowym,
 • szybka płatność za pośrednictwem serwisu Tpay,

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

 1. Skorzystanie z niektórych sposobów płatności wymaga zawarcia przez Klienta umowy w przedmiocie realizacji płatności z określoną osobą trzecią (pośrednikiem płatności). Sprzedawca nie jest stroną owych umów, a jedynie udostępnia dane osobowe Klienta pośrednikowi płatności w niezbędnym zakresie. Pośrednikami płatności są:
 2. a) w przypadku dostawy za pośrednictwem usługi TPay – Krajowy Integrator Płatności S.A, Plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań
 3. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiedni paragon lub na wyraźne żądanie klienta fakturę Vat i załączy ów dokument do Towaru.
 5. W przypadku płatności przelewem bankowym, zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności„gotówka”  – z chwilą dostawy Towarów.
 6. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 60 1240 4881 1111 0010 4436 9795.
 • 5

Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „gotówka”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).
 2. Sposób dostawy oraz adres, podktórym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Możliwe sposoby dostawy to:
 • odbiór osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Elta Polska,ul. Łączna 20a, 34-300 Żywiec,
 • dostawa za pośrednictwem usługi dowozu pod wskazany adres dostawy
 1. Sposoby dostawy, inne niż odbiór osobisty, realizowane są przez Sprzedawcę własnymi środkamitransportu.
 2. Informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu
 3. Czas   realizacji zamówienia:

– Zamówienia złożone w poniedziałek do godziny 18.00 zostaną zrealizowane w środę,

– Zamówienia złożone we wtorek do godziny 18.00 zostaną zrealizowane w czwartek ,

– Zamówienia złożone w środę do godziny 18.00 zostaną zrealizowane w piątek,

– Zamówienia złożone w czwartek i piątek do godziny 18.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek następnego tygodnia,

– Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę do godziny 18.00 zostaną zrealizowane we wtorek następnego tygodnia.

– Dostawy zestawów cateringu B:FIT odbywają się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych i wczesno porannych od 2.00 do 10.00 (w zależności od sytuacji na drogach)

 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 6 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.
 2. Adres, na który towar ma być dostarczony, powinien znajdować się na terenie miast i miejscowości wyszczególnionych na stronie https://cateringbfit.pl/zamowienie/#/ w opcji wybierz miasto. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.
 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem zasad wskazanych w Regulaminie lub informacji zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem obsługi klienta Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) na adres catering@eltapolska.pl.Zmiana lub anulowanie zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zmiany lub anulowanie zamówienia.
 4. Informacje dotyczące składu poszczególnych Produktów, dacie wyprodukowania oraz jego przydatności do spożycia, dostępne są na etykiecie każdego produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu spożycia przez Klienta produktu, w skład którego wchodzą produkty, na które Klient posiada alergię pokarmową, lub spożycie których powoduje u Klienta choroby lub inne dolegliwości zdrowotne. Przyjęcie i realizacja zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Sprzedawcę z tytułu ewentualnego, niekorzystnego samopoczucia Klienta lub negatywnej reakcji jego organizmu będących wynikiem spożycia przez niego składników zawartych w danym produkcie. Odpowiedzialność taka może powstać w wypadku, w którym skład Produktu podany na etykiecie różnić się będzie od rzeczywistego składu Produktu, a spożycie składników Produktu nie wyszczególnionych na etykiecie spowoduje niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję jego organizmu.

 

 • 6

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny .
 2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres catering@eltapolska.pllub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.
 3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
 4. a) nr faktury lub paragonu wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.
 5. b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.
 6. c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

Przesłanie kompletnej dokumentacji może przyspieszyć postępowanie.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem:Elta Polska ul. Łączna 20a, 34-300 Żywiec
 • 7

Konsumenckie prawo odstąpienia

 1. Sprzedawca informuje Konsumenta, iż prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 pkt 4) 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), w tym w przypadkach zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. Konsument dokonując zamówienia przyjmuje do wiadomości, iż stanowią one rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, w związku z czym nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą

 

 • 8

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.2017.1219; dalej: u.ś.u.d.e.), których treścią jest używanie funkcjonalności Sklepu – obejmujących w szczególności rejestrację Konta, a także zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
 3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
 5. Klient zobowiązuje się do
 6. a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 7. b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 8. c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
 9. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: catering@eltapolska.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 10. Niniejszy Regulamin, w tym zwłaszcza niniejszy paragraf, stanowi jednocześnie regulamin usług wskazanych w ust. 1 rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e. i jest stale dostępny na witrynie Sklepu. Warunki utworzenia i usunięcia Konta Klienta określa §2 powyżej.
 11. W obrębie Sklepu znajduje się oprogramowanie osób trzecich, to jest:
 12. a) wtyczka (plugin): “Nowy formularz MasterLife”
 13. b) Dokładne zasady działania wtyczek dostępne są na witrynach serwisów, z którymi są powiązane.
 14. Wyświetlenie strony Sklepu zawierającej wtyczkę może skutkować przekazaniem do serwisu „macierzystego” określonych informacji, których zakres będzie uzależniony w szczególności od tego, czy Klient skorzystał z funkcjonalności dostępnej za pośrednictwem wtyczki, a w przypadku serwisów społecznościowych – czy był zalogowany w obrębie danego serwisu.
 • 9 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
 • 10

Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 2. W razie braku akceptacji zmian, Klient może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

1          Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

2          Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

3          Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta. 3

4          W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na odległość stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

5          Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.